معرفی دریم بلاک

یک بلوک ساختمان ماژولار است که به شما اجازه می دهد تقریبا هر چیزی را بسازید

DreamBlockSystems  سیستم ساختمان ماژولار بلوک های پلاستیکی بزرگ  که تسهیل ساخت تمام انواع اشیاء وهمه چیز را سریع و آسان و با جمع کردن و سازماندهی کلیدهای بلوک تقریبا به هر شکل، الگوی یا اندازه می سازد